Duas mocións presentadas no concello.Traballando en positivo e cumplindo compromisos

   Non sei se vistes algunha vez o que ven a ser unha moción.  Inda que cada grupo político ten o seu modelo estándar, máis ou  menos solen ser como estas que colgo eu hoxe.

Así que déixovos as dúas que presentamos onte no concello para o seu debate nas comisións informativas e logo no pleno municipal. Son as dúas mocións que a semana pasada vos dixen que presentariamos, encamiñadas a solucionar os problemas que este ano se deron co reparto das axudas as entidades. Unha delas  propoñendo cambios nas bases de adxudicacións, e outra propoñendo un grupo de traballo representado por todos os grupos políticos e as entidades para revisar os convenios e clarificar o alcance das axudas do concello.  Como vedes, nos traballamos bastante mais en positivo que outros que andan mais centrados en buscar debates e broncas que en solucionar problemas.

Copienas tal cual do documento do word, igual o programa da bitacora fai algunha chanchullada.

xxxXxxx

 “José Enrique Oubiña Lago, concellal non adscrito a ningún partido político, presenta esta  Moción para que sexa tratada en Pleno Municipal do Concello de Ribadumia, en base os seguintes motivos:

     Logo de producirse o debate entre os diferentes grupos políticos para distribución das axudas do concello de Ribadumia ás asociacións e entidades sen animo de lucro que desenvolvan actividade no noso concello, puidemos constatar que a redacción das bases para ditas subvencións, deixaba demasiada  marxe a interpretación por parte dos diferentes grupos, dificultando así chegar a acordos que nos consideramos que neste caso deberían ser unánimes, pois o apoio as entidades e asociacións sen animo de lucro do noso concello non debería ser motivo de debate mais aló das cantidades destinadas nos orzamentos. Esta situación non impediu que todos os grupos chegaramos a acordo para este ano, pero fíxose evidente a necesidade de pulir ou adecuar dunha maneira mais axeitada algúns dos puntos das bases e dos criterios de distribución das axudas, para en anos sucesivos evitar discrepancias..  

    Con este obxectivo traemos a pleno municipal para a súa aprobación a seguinte proposta:

–          Que se sometan  a revisión, se debatan e se aproben os cambios propostos ( anexo I ) nas bases e criterios de distribución para a  concesión  das subvencións municipais a asociacións e entidades sen ánimo de lucro que desenvolvan accións no concello de Ribadumia” , de tal xeito que se simplifique a súa interpretación e se clarifiquen no posible todos aqueles puntos, tanto os propostos como outros que os diferentes grupos consideren,  que poidan conlevar diferenzas de criterio.”

                                                                                                                                                                                                                                                   En Ribadumia, a 3 de Outubro do 2012.

                                                                                                                                                                                                                                     Asinado: José Enrique Oubiña Lago.

    ANEXO I.  

PROPOSTAS DE CAMBIOS NAS “BASES E CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN PARA A  CONCESIÓN  DAS SUBVENCIÓNS MUNICIPAIS A ASOCIACIÓNS E ENTIDADES SEN ÁNIMO DE LUCRO QUE DESENVOLVAN ACCIÓNS NO CONCELLO DE RIBADUMIA.

 

 

 

 

Os puntos propostos para o seu cambio estan subliñados

[…]

2.- BENEFICIARIOS.

[…]

Así mesmo quedan excluídas as asociación ou entidades que asinen un Convenio específico có Concello, que rexeranse polo devandito convenio, no seu caso.

 […]

 9.- CRITERIOS DA CONCESION.

 Os criterios que se terán en conta para a concesión das subvencións e a súa cuantía serán as seguintes:

ACTIVIDADES NO EIDO DA CULTURA, DA EDUCACION, PROMOCION SECTORES ECONOMICOS,  PROMOCION SOCIOECONOMICA, FESTAS POPULARES E COMERCIO.

-Número efectivo de participantes ou receptores da actividade ou formación (Puntos 0 a 10)

-Número efectivo de participantes ou receptores da actividade ou formación

– Entre 0 e 20 participantes:           3 puntos

– Entre 21 e 50 participantes:         5 puntos

– Entre 51 e 100 participantes:       7 puntos

– A partir de 101 participantes:    10 puntos

 – Duración da actividade, horario:

 ü  Por actividade estable de máis de cen horas:     De  0  a  5  puntos

ü  Por actividade estable de máis de cen horas:                   5  puntos

 ü  Por actividade estable de menos de cen horas:  De  0  a  3  puntos

ü  Por actividade estable de menos de cen horas:                3  puntos

  Por actividades puntuais a longo do ano:             1  punto

ü  Por xornadas, charlas ou conferencias formativas de interese xeral para

colectivos:   1  punto

Desenvolvemento da actividade por instrutores con formación específica.

Puntuarase á entidade que acredite a prestación dos servizos  dun adestrador titulado, formador titulado:   De  punto  0  a  5  puntos

ü   Puntuarase á entidade que acredite a prestación dos servizos  dun adestrador titulado, formador titulado:   De  punto  0  ou  5  puntos

Este extremo acreditarase mediante a presentación da fotocopia do título acreditativo de dito profesional e a súa vinculación coa entidade.

– Repercusión social e económica do Concello.

ü   Por actividades que recuperen as tradicións e cultura galega, a promoción do Concello, de seu patrimonio, historia ou tradicións asícomo o enxalzamento dos produtos típicos gastronómicos:  De  0   a  10   puntos

ü   Por actividades que recuperen as tradicións e cultura galega, a promoción do Concello, de seu patrimonio, historia ou tradicións así como o enxalzamento dos produtos típicos gastronómicos:  De  0   ou 10   puntos

– Unión ou asociación de beneficiarios para o desenvolvemento dos proxectos.

ü   A comisión valorará a necesidade de unión ou asociación para o desenvolvemento da actividade a subvencionar:  De  0  a  5  puntos

ü   A comisión valorará a necesidade de unión ou asociación para o desenvolvemento da actividade a subvencionar:    0 ou  5  puntos

 ü    Interese xeral da actividade no ámbito municipal:  De  0  a  5  puntos

ü    Interese xeral da actividade no ámbito municipal:   0  ou  5  puntos

 ü     Traxectoria e permanencia da entidade solicitante na vida sociocultural e socioeconómica do Concello:    De    0   a    5  puntos.

ü    Traxectoria e permanencia da entidade solicitante na vida sociocultural e socioeconómica do Concello:      0   ou    5  puntos.

 – A comisión valorará a traxectoria da entidade solicitante no   Concello

 ü     A repercusión para o colectivo ao que van dirixidas e para o que participa nas actividades, en canto á mellora da súa calidade de vida:  De  0   a  5  puntos.

 ü     A repercusión para o colectivo ao que van dirixidas e para o que participa nas actividades, en canto á mellora da súa calidade de vida:  De  0  ou  5  puntos.

 – Carácter periódico ou permanente das actividades.

ü  Por actividades ao longo de 6 ou mais meses do ano (clases de música, teatro… que non sexan impartidas polo Concello):  De  0  a  5  puntos

ü  Por actividades ao longo de 6 ou mais meses do ano (clases de música, teatro… que non sexan impartidas polo Concello): 5  puntos

 ü  Por actividades de menos de 6 meses de duración ao ano (clases de música, teatro… que non sexan impartidas polo Concello):  De   0   a  3  puntos

ü  Por actividades de menos de 6 meses de duración ao ano (clases de música, teatro… que non sexan impartidas polo Concello): 3  puntos

  – Implicación financeira do solicitante na actividade a desenvolvan:  De   0  a  10 puntos

– Implicación financeira do solicitante na actividade a desenvolvan:  De   0 ou 10 puntos

  O grao de innovación:   De   0    a   5  puntos

– O grao de innovación:   De   0    ou   5  puntos

 ACTIVIDADES DESENVOLTAS NO EIDO DA ACCION SOCIAL.

ü     Que teñan como fin medidas para encamiñar e corrixir situacións de desigualdade: De   0  a  5  puntos

ü    Que teñan como fin medidas para encamiñar e corrixir situacións de desigualdade:   5  puntos

–                   Que teñan por obxecto potenciar a participación das persoas que sufran algunha marxinación en todos os ámbitos da sociedade (Puntos 0 a 10)

–                   Que teñan por obxecto potenciar a participación das persoas que sufran algunha marxinación en todos os ámbitos da sociedade : 10 puntos

 Que as actividades programadas estean encamiñadas á integración socio-laboral dos colectivos que representen:  (Puntos 0 a 10)

Que as actividades programadas estean encamiñadas á integración socio-laboral dos colectivos que representen:  10 puntos

 ACTIVIDADES NO EIDO DO DEPORTE.

Considerarase club deportivo a aquel que teña como principal o fomento do deporte, e que conten con alomenos algún equipo deportivo federado e con actividade.

– Idoneidade da actividade subvencionable para os fins do fomento do deporte.

ü   A comisión puntuará a idoneidade da actividade en relación ao fomento do deporte:      (Puntos 0 a 10)

ü   A comisión puntuará a idoneidade da actividade en relación ao fomento do deporte: 0 ou  10 puntos

 – Segundo as categorías dos clubs federados e o número de licencias federativas:

 ü      Nª de fichas de inscritos e federados nas escolas deportivas (Puntos 0 a 10)

ü      Nª de fichas de inscritos e federados nas escolas deportivas :

–          de 0 a 50 fichas: 3 puntos

–          de 51 a 100 fichas: 5 puntos

–          de 101 a 150 fichas 7 puntos

–          a partir de 151 fichas. 10 puntos

 ü      Nivel de actividade: categoría na que participan (Puntos 0 a 5)

ü      Nivel de actividade: según as categorías nas que participan

 –          Absoluta:                                          1 punto

–          Xuvenil:                                            1 punto

–          Infantil (alevins e infantis):             1 punto

–          Feminina:                                        1 punto

 ü      Nivel de implicación coas persoas que pertencen o concello

–          De 0% a 20% de fichas veciños de Ribadumia:            1 punto

–          De 21% a 50% de fichas de veciños de Ribadumia:     2 puntos

–          De 50% a 80% de fichas de veciños de Ribadumia:     3 puntos

–          A partir do 81% de fichas de veciños de Ribadumia:   5 puntos

   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 “José Enrique Oubiña Lago, concellal non adscrito a ningún partido político, presenta esta  Moción para que sexa tratada en Pleno Municipal do Concello de Ribadumia, en base os seguintes motivos:

   No último pleno municipal, celebrado o vinte e catro de Setembro, aprobáronse por unanimidade as axudas económicas para as entidades sociais, culturais e deportivas do noso concello. Este acordo foi posible gracias a vontade dos grupos de  chegar a el, pero deixou algunhas tarefas pendentes, que todos estivemos de acordo en que deben  realizarse antes volver a tratar este tema o próximo ano. Unha desas tarefas e a de revisar os distintos convenios que as diferentes entidades teñen co concello, co obxectivo de clarificar a situación e alcance dos acordos existentes, evitar calquera tipo de discriminación ou diferenza de criterio, tanto por parte dos diferentes  grupos políticos como das propias entidades,  e conseguir un mellor plantexamento nos orzamentos municipais e na distribución das axudas, así como  un mellor control dos desvíos orzamentarios. E para conseguir este obxectivo cremos primordial a unidade de acción política.  

  Por estes motivos, traemos a pleno municipal para a súa aprobación a seguinte proposta:

 – A creación dun grupo municipal, con representación de todos os grupos políticos e da entidade correspondente en cada caso, que teña como  obxectivo revisar  os convenios existentes entre o concello e as diferentes entidades sociais, culturais, deportivas e de promoción económica, así como de redactar, cando  sexan necesarios, novos convenios que clarifiquen as condicións e os apoios, sexan en forma de cesión ou uso de instalacións municipais, económicos, ou de calquera outro tipo que o concello, dentro das súas posibilidades, vaia a prestar ás entidades .”

 En Ribadumia, a 3 de Outubro de 2012.    

                                                                                                                                                                                                                                        Asinado: José Enrique Oubiña Lago                                                            

Estas entrada foi publicada en Cousas de Ribadumia coas etiquetas , , , . Ligazón permanente.

Deixar unha resposta

introduce os teu datos ou preme nunha das iconas:

Logotipo de WordPress.com

Estás a comentar desde a túa conta de WordPress.com. Sair /  Cambiar )

Facebook photo

Estás a comentar desde a túa conta de Facebook. Sair /  Cambiar )

Conectando a %s